Het onderwijs op onze school

Schoolgids

Het onderwijsconcept

Onze schoolorganisatie is zo ingericht, om datgene waar de school voor staat, zo goed mogelijk te kunnen verwezenlijken. Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs, met een sterke inzet op de basisvakken lezen, rekenen en taal. De leerlingen worden uitgedaagd door een aantrekkelijk aanbod van leeractiviteiten, waarin in hoge mate aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling en zelfstandigheid van elk kind. Alle kwaliteit wordt optimaal benut.

 

Adaptief onderwijs

Binnen adaptief onderwijs zijn verschillende werkvormen die de leerkracht in staat stelt om meer aandacht te geven aan individuele kinderen. Deze werkvormen zijn:

 

Zelfstandig werken

Zelfstandig werken is een werkvorm waarbij leerlingen leren om zelfstandig leerstof te verwerken. De leerkracht heeft tijdens dit zelfstandig werken tijd voor extra instructie voor kinderen die dat nodig hebben en loopt een aantal keren een hulpronde voor alle kinderen. Kinderen leren zo ook vaardigheden die zij op andere momenten kunnen gebruiken en toepassen o.a.:

 

  • verantwoordelijk te zijn voor het werk,
  • omgaan met uitgestelde aandacht,
  • tijd en werk goed in te delen,
  • rekening te houden met een ander,
  • zelf problemen oplossen,
  • hulpvragen en ook hulpgeven.

Het zelfstandigwerkblokje

Tijdens de lessen gebruiken de kinderen het zelfstandigwerkblokje. De leerkracht loopt tijdens het zelfstandig werken verschillende hulprondes en ziet aan de hand van het blokje op de tafels wat de kinderen van hem/haar verwachten. Het blokje heeft drie bedrukte zijden:

 

  1. Rode cirkel: ik werk stil en alleen, laat mij werken.
  2. Groene cirkel: ik kan je helpen als je dat wilt, ik mag ook vragen stellen.
  3. Vraagteken: kun je mij helpen?

 

De instructietafel

De instructietafel is een grote tafel in de klas, waaraan meerdere kinderen met de leerkracht kunnen gaan zitten. De leerkracht gebruikt deze tafel om extra instructie te geven aan kleine groepjes kinderen of een individueel kind. Voor iedereen in de groep is dan ook duidelijk dat de groep die daar zit niet gestoord mag worden. Een uitstekende mogelijkheid om kinderen direct en adequaat te helpen.

 

 

Effectieve instructie

Wij werken vanuit een bewezen effectieve aanpak om de leseffectiviteit te verhogen (EDI/DPL) en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. Deze aanpak brengt leerlingen stapsgewijs naar beheersing van de leerdoelen en laat hen zo succes ervaren. De leerkracht geeft instructie en controleert door het stellen van vragen voortdurend of alle leerlingen het begrijpen. Er wordt denktijd geboden, leerlingen mogen overleggen en er worden willekeurige beurten gegeven. Alle leerlingen worden betrokken en doen actief mee. We gebruiken wisbordjes en beurtenbakjes.

 

Pedagogisch klimaat (PBS)

Onze school werkt vanuit de aanpak PBS: Positive Behavior Support. Dit is een schoolbrede aanpak, gericht op het stimuleren van gewenst gedrag. Door de nadruk te leggen op het gedrag dat we willen zien, zullen we ongewenst gedrag minder gaan zien. Een voorbeeld is pesten. Dit zal door deze aanpak afnemen.

 

Het motto is: Goed gedrag kun je leren!

 

De vier kernwaarden voor onze school zijn: Avontuurlijk, Samen, Verantwoordelijk en Toekomstgericht. Dit vinden wij belangrijk en daar staan we voor! Wij vinden het van wezenlijk belang onze leerlingen respect en verdraagzaamheid te leren m.b.t. de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen.