Leerlingenzorg

Schoolgids

Interne begeleiding

De interne begeleiders zijn bij ons op school vrijgesteld van lesgevende taken. Hun taken bestaat uit het voortdurend ‘bewaken’ van de leerlingenzorg. Zij kunnen daarbij gebruik maken van de expertise van de onderwijscoach van het SPOE. De interne begeleiders onderhouden contacten met het Maatschappelijk Werk, de Jeugdhulpverlening, de schoolverpleegkundige, de schoolarts en diverse andere instanties. Zij zijn daarbij het aanspreekpunt voor zowel de ouders als de jeugdhulpverleningsinstanties. Naast deze werkzaamheden zijn de interne begeleider mede- verantwoordelijk voor de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling van de school.

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, bij voorkeur binnen het regulier onderwijs. Als kinderen extra ondersteuning nodig hebben, proberen we dit binnen het regulier onderwijs te organiseren. Zo worden kinderen het best voorbereid op de vervolgopleiding en op hun uiteindelijke plek in de samenleving. Dit is het uitgangspunt van de wet passend onderwijs die sinds 2014 van kracht is. Besturen en scholen hebben een zorgplicht voor het bieden van passend onderwijs. Dat betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft en bij de school staat ingeschreven of wordt aangemeld een passend onderwijsaanbod krijgt. Als de school deze ondersteuning zelf niet kan bieden en aangeeft dat een kind het beste naar een andere school kan gaan, moet de school na overleg met de ouders zorgen dat er een school gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen en het kind kan toelaten. Om invulling te geven aan deze wet maken de scholen in de Gemeente Enschede deel uit van het samenwerkingsverband 2302. Alle informatie over passend onderwijs kunt u vinden op:

Het samenwerkingsverband PO 2302 is opgesplitst in drie deelregio’s. Onze school maakt deel uit van de regio Enschede.

In iedere deelregio werken besturen samen om de zorgplicht waar te maken. Een belangrijk onderdeel is de Commissie voor Arrangementen (CvA), die advies geeft over toelaatbaarheid van kinderen tot speciaal (basis) onderwijs. Meer informatie over passend onderwijs in de deelregio van onze school vindt u op de website: www.deelregio-enschede.nl

 

Ook al voor de komst van passend onderwijs was onze school zo ingericht dat ze meer kan betekenen voor leerlingen die onderling sterk verschillen in tempo, intelligentie, sociale vaardigheden en leermogelijkheden. Onze schoois dan ook klaar voor passend onderwijs. In het zogenaamde schoolondersteuningsplan (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij kunnen bieden.

 

Onze ambitie voor de toekomst

In de komende jaren willen we ons verder ontwikkelen m.b.t. passend onderwijs. Het is onze ambitie om leerlingen met reguliere en met specifieke ondersteuningsbehoeften verantwoord onderwijs te blijven bieden. Daar waar we als school onze grenzen bereiken, zullen we samen met u als ouder op zoek gaan naar een onderwijsleerplek waar uw kind wel passend onderwijs kan krijgen waar het recht op heeft. Onze ambitie is dat alle ouders van de geplaatste leerlingen nauw betrokken zijn bij het onderwijsleerproces vanuit de gedachte: We kunnen het als school niet alleen. We hebben u als ouder nodig!

 

Als dat niet het geval is, mag u van ons verwachten dat we aangeven waar wel passend onderwijs geboden kan worden. In sommige gevallen moet onderzoek worden gedaan om dit te bepalen. In dat geval verwachten wij uw medewerking. Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om binnen 6 weken een passend aanbod te doen. Dan kan de onderzoekstermijn met maximaal 4 weken verlengd worden.

Jaarlijks bekijken wij of de juiste ondersteuning voor kinderen met specifieke ondersteunings-behoeften nog geboden kan worden.

Basisschool WereldWijs heeft de volgende specialisaties in huis:

 • NT2-specialisten
 • Gedragsspecialist
 • Kindertalentfluisteraars
 • HVO leerkracht
 • Kindercoach
 • Schoolwijkcoaches
 • Rekenspecialist
 • ICT-er
 • Vakleerkrachten gym
 • Vertrouwenspersonen

 

Ondersteuningsteam

Natuurlijk hoopt u als ouder dat het niet gebeurt, maar soms gaat het niet zo goed met een kind op school. Dan gaat het leren niet zo goed of u ziet dat uw kind niet “zo lekker in z’n vel zit” of dat uw kind zich anders gedraagt. De basisschool zal dan zo snel mogelijk bekijken wat de oorzaak hiervan is en dit met u als ouder/gezaghebbend voogd overleggen wat de beste aanpak is. Soms kan de basisschool zo’n probleem zelf aanpakken. Dan stelt de interne begeleider samen met de groepsleerkracht een plan op. Dit plan wordt altijd met u besproken. Bij twijfel kan de basisschool uw kind bespreken in het Ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit: de interne begeleider en deskundigen van buiten de school. Deze deskundigen zijn:

 

 • De onderwijscoach van het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede (SPOE).
 • De orthopedagoog SPOE.
 • De schoolverpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg.
 • De schoolwijkcoach

 

De medewerkers van dit Ondersteuningsteam adviseren de school hoe zij de leerling kunnen helpen, maar zij kunnen ook met u en uw kind samen zoeken naar de beste manier om de problemen op te lossen. Het Ondersteuningsteam komt 3 keer per schooljaar bijeen.

Schoolwijkcoach

Als ouder wilt u dat het goed gaat met uw kind. Gelukkig gaat het met de meeste kinderen in het algemeen heel goed. Maar soms zit het tegen; het gaat niet zoals u zou willen. Veel ouders hebben vragen bij het opgroeien en de opvoeding van hun kind. Vragen op het gebied van het gedrag van hun kind, vragen over hun ontwikkeling. Vragen en twijfels omdat ouders zich onzeker voelen in de opvoeding, onzeker zijn over een bepaalde aanpak of zich machteloos voelen bij ongewenst gedrag. Soms werken de omstandigheden niet mee; binnen een gezin kunnen gebeurtenissen plaatsvinden, waar een kind op reageert, bijvoorbeeld een echtscheiding, een verhuizing of de geboorte van een broertje of zusje. Als u vragen heeft over uw kind of uw gezin is het goed om hulp te vragen; het is één van de manieren om te zorgen voor uw kind.

 

Op alle basisscholen in Enschede en Haaksbergen verzorgt de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen school- maatschappelijk werk. Het schoolmaatschappelijk werk is een onderdeel van de zorgstructuur binnen de school van uw kind.

Het schoolmaatschappelijk werk wil hulp bieden aan kinderen en hun ouders bij zorgen en/of problemen op het gebied van gedrag, opvoeding en ontwikkeling. We willen ouders ondersteunen waardoor zij zich sterker voelen in de opvoeding. We proberen samen met ouders en school te werken aan een zo goed mogelijke benadering en begeleiding van een kind zodat kinderen zich thuis en op school zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Het schoolmaatschappelijk werk is er voor praktische tips, informatie, advies en begeleiding en kan ondersteunen bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Mocht het nodig zijn kan het schoolmaatschappelijk werk ouders begeleiden in de verwijzing naar andere instanties. Eén keer per week is er op school een spreekuur van de wijkcoach en wel op de maandag. Onze wijkcoaches zijn Tim Nijenhuis (locatie Noord) en Lian Molemaker (locatie Zuid). Wilt u een afspraak met de wijkcoach maken, neem dan contact op met een van de interne begeleiders van onze school.