Schoolplan

Schoolgids

Het schoolplan laat zien waar basisschool WereldWijs op inzet en hoe onze school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft.

Het plan geeft richting aan het onderwijs en de kwaliteitszorg in de school. De medezeggenschapsraad (MR) is erbij betrokken en heeft ingestemd.