Waar staat onze school voor

Schoolgids

Lesgeven is meer dan alleen leerstof overdragen. Tijdens het lesgeven en in de klassenorganisatie dienen wij te zorgen voor voldoende uitdaging en ondersteuning op de momenten waar daar behoefte aan is.

Onderwijs op maat, gepersonaliseerd onderwijs, is echter niet mogelijk zonder daarvoor de juiste condities te scheppen. Een ordelijk schoolklimaat, effectieve instructie en een goed leerling-volgsysteem zullen ertoe bijdragen dat zowel het (hoog)begaafde kind, als een kind wat meer moeite heeft met leren zich bij ons op school goed thuis voelt.

Vanuit bovenstaande geven wij ons onderwijs vorm. De belangrijkste basis daarbij is een positieve, veilige sfeer. Deze wordt gecreëerd door een respectvolle houding naar elkaar toe en het zorgdragen voor veiligheid.

Veiligheid als het gaat om het voorkomen van ongelukken en letsel, maar ook sociale veiligheid. Wij zorgen voor een klimaat waarin kinderen zich thuis voelen en waar proactief wordt gewerkt aan sociale vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling. Binnen basisschool WereldWijs zien we dit terug door het hanteren van duidelijke gedragsverwachtingen.

In elke ruimte is duidelijk gemaakt welk gedrag daar verwacht wordt. Dit gedrag wordt, wanneer kinderen dit laten zien, positief bekrachtigd.

Daarnaast worden deze gedragsverwachtingen structureel in de groepen geoefend. Ook worden er in de klassen lessen in sociale vaardigheden gegeven.

Wij vinden het als school erg belangrijk dat kinderen optimaal betrokken zijn bij hun eigen ontwikkeling.

Om zorg te dragen voor betrokkenheid is het belangrijk aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind.

Uitgangspunten

Wij willen graag onderwijs bieden dat volledig is afgestemd op de onderwijsbehoefte van elk kind, wij willen alle talenten van een kind maximaal benutten. Dit doen wij door vanaf groep 6 op basis van het leerpotentieel, de behaalde toetsresultaten, belemmerende en stimulerende factoren een ontwikkelings-perspectief op te stellen voor elk kind. In groep 6 wordt in een driehoeksgesprek tussen leerling, ouders en leerkracht, op basis van het leerpotentieel en de leerprestaties, een voorspelling gedaan waar de leerling eind groep 8 uit kan komen voor het vervolgonderwijs.

Dit noemen we het ‘ontwikkelingsperspectief’. Van groep 6 tot en met groep 8 wordt vervolgens één keer per jaar (naast de gebruikelijke 10 minuten gesprekken), op basis van de leerprestaties, dit perspectief met de leerling en de ouders besproken. Zo ontstaat een film van de ontwikkeling die de leerling doormaakt. Hiermee kunnen we het onderwijs beter laten aansluiten op de onderwijsbehoeften en uitdagingen van de leerling. Wij gaan op school uit van de eenheid tussen leren en de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerling. We beschouwen het kind als een actieve deelnemer in z’n eigen ontwikkelingsproces. Hierbij is de interactie met medeleerlingen van groot belang, omdat het situaties schept waarin kinderen leren omgaan met anderen. Wij willen toe naar een situatie waarin sprake is van samen leren en ontdekkend leren. Dat houdt in dat wij veel aandacht besteden aan diverse werkvormen, waarvan zelfstandig werken een van de pijlers is. Wij realiseren ons dat zelfstandig werken niet automatisch leidt tot zelfstandigheid en dat daarom begeleiding in deze goed georganiseerd moet worden.